handmade handmade .

handmade

تاثير صنايع دستي در دكوراسيون داخلي منزل

صنايع دستي در واقع محصول مشترك عشق و هنر با تكنيك و صنعتگري هستند. از اين رو ظروف، بافته ها و ديگر محصولات صنايع دستي از همتايان ماشيني خود متمايز مي شوند. صنايع دستي هر نقطه از ايران و يا هر گوشه از جهان پيام آور سنت ها و فرهنگ موطن خود هستند و مي توانند رنگ و بوي خاص سرزمين خود را به محيطي كه در آن قرار ميگيرند هديه كنند.

در بازارهاي هر يك از شهر هاي كوچك و بزرگ ميهن غني و عزيزمان مي توان گنجينه هاي زيبايي از دست ساخته هاي هموطنان هنرمندمان را يافت كه در بازگشت به خانه هم زينت بخش منزل باشند و هم ياد آور خاطرات شيرين سفر.

از اين تنوع چشمگير كه در صنايع دستي هر منطقه نسبت به منطقه اي ديگر و در مقياس بزرگتر هر كشور نسبت به كشوري ديگر وجود دارد مي توانيم براي آذين و روح بخشيدن به خانه هايمان نيز بهره بگيريم. در گذشته دستيابي به محصولات و سوغات هر كشوري به واسطه دوري راه ها و نبود امكانات سفر تقريبا ناممكن مي نمود. اما امروزه در بازارهاي هر شهري ميتوان مجموعه متنوعي از صنايع دستي و محصولات سنتي مربوط به شهر ها و حتي كشور هاي ديگر را يك جا يافت و در بسياري از كشورها براي خريد محصولات مربوط به شهري در آن سوي كره زمين حتي نيازي به خروج از منزل نيست و به راحتي مي توان از طرﯾق اﯾنترنت اشيا و لوازم مورد نياز را خرﯾداري كرده و در محل تحوﯾل گرفت.حال كه به واسطه پيشرفت تكنولوژي دنيا اﯾنچنين كوچك شده است ما مي توانيم از اصول و شيوه ھاي گوناگون زﯾبايي شناسي كه در اقصي نقاطجهان متداول ھستند.

براي زﯾنت بخشيدن به منزلمان سود ببرﯾم. بي آنكه نگران بودجه ﯾا مساحت منزل خود باشيد باﯾد بدانيد كه در بازار وسيع صنايع دستي حتماً وساﯾلي زﯾبا و در عين حال كاربردي كه متناسب با بودجه و فضاي منزل شما باشند خواھيد ﯾافت.بھره گيري از صنايع دستي ومحصولات سنتي در دكوراسيون منزل ممكن است تنھا به استفاده از چند كوزه سفالين ھمدان ﯾا چند مجسمه و ماسك چوبي آفريقايي و ﯾا قراردادن ﯾك پاراوان چيني در گوشه اي از ﯾك اتاق محدود باشد و ﯾا به كلي رنگ آميزي دﯾوارھا، پوشش كف اتاق و مبلمان را نيز تحت تاثير قراردھد و ھمچنين صناﯾع دستي مورد استفاده ما ممكن است كوزه اي گلي، فرشي ابرﯾشمي و ﯾا مبلي عتيقه باشد. استفاده بجا از محصولات صناﯾع دستي در منزل به عنوان لوازم دكوراتيو و ﯾا كاربردي فضاﯾي متفاوت و خاص را در منزل شما مي آفرﯾند اما به كارگيري اشياي گوناگون ازمناطق مختلف در كنار ھم باﯾد توأم با ھوشياري و بر مبناي وجه اشتراكي در ميان آنھا باشد تا در پاﯾان با منظره اي شلوغ و نابسامان مواجهنشوﯾم.

در اﯾنجا منظور از به كارگيري صناﯾع دستي در دكوراسيون منزل در واقع جاﯾگزين كردن برخي از لوازم ماشين ساز معمولي منزل با صنايع دست ساز است كه از ارزش ھنري برخوردار بوده و از آنجا كه با ماشين و به صورت انبوه ساخته نشده اند گاه منحصر به فرد و گاھي نيز در تعداد بسيار محدودي ساخته شده و كمتر در منازل به چشم مي خورند. راه ھاي بسياري براي استفاده از محصولات صنايع دستي در دكوراسيون منزل
وجود دارد. يكي از اين راه ھا افزودن تزئينات كوچك به ھر ﯾك از اتاق ھاي منزل است. به عنوان مثال مي توانيم چند كوسن آﯾنه دوزي شده ھندي را به مبلمان اتاق پذﯾرايي بيفزاﯾيم،

در اتاق خواب از روتختي ھاي قلم كار اصفھان استفاده كنيم و ﯾا گوشه اي از اتاق نشيمن را با ﯾك مفرش عشاﯾري كه رختخواب ھاي اضافي را نيز در خود جاي داده است بياراﯾيم. ھمچنين با استفاده از رنگ ھا و بافت نيز مي توان در منزل فضايي رنگ سنتي آفرﯾد. ھر ﯾك از رنگ ھا را مي توان نشانه و سمبلي از ﯾك تمدن خاص دانست كه انتقال دھنده باورھاي عميق ﯾك ملت ھستند.

منبع: آراكس


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۵۵:۴۰ توسط:مريم رستمي موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :